Jeszcze kilka dni zostało do ostatecznego terminu oddania prac konkursowych. Przypominamy regulamin i zapraszamy!

Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach

we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach

zaprasza do udziału

w XVII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu

Medialna informacja – realia czy deformacja”

Cel konkursu:

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu ma na celu popularyzowanie wiedzy o współczesnych środkach masowego komunikowania. Szczególnym zadaniem tegorocznej edycji konkursu jest nabycie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z treści dostępnych w mediach oraz wzbogacenie kompetencji w zakresie świadomego funkcjonowania w świecie informacji kreowanych przez media.

Regulamin konkursu:

l. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu powiatu myślenickiego.

2. Z uwagi na bezpieczeństwo w okresie pandemii, tegoroczna edycja konkursu składa się tylko z jednego etapu. Uczniowie, w oparciu o własne przemyślenia i literaturę załączoną do regulaminu tworzą pracę pisemną w dowolnej formie pod tytułem:

„Informacja medialna – kreacja rzeczywistości czy rzetelna informacja

o faktach. Rozważ problem w oparciu o podaną literaturę i własne refleksje.

Przy ocenianiu prac brane będą pod uwagę zarówno własne przemyślenia autora pracy, jak i wykorzystanie treści zawartych w literaturze załączonej do regulaminu. Wypowiedź nie powinna przekraczać dwóch stron formatu A-4.

3. Prace należy składać do dnia 22 listopada 2021 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach ul. Żeromskiego 9.Prace można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

4. Prace powinny być podpisane indywidualnym, wymyślonym hasłem słownym. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną hasłem uczestnika, zawierającą w środku następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, nazwisko opiekuna.

5. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem nie będą oceniane. Prosimy również nie oznaczać prac pieczątką szkoły.

6. Prace oceniane będą przez jury powołane przez Bibliotekę.

7. Literatura do konkursu:

1.Pedagogika medialna” T.1, pod red. Bronisława Siemienieckiego, Warszawa 2007, s. 98-102 (rozdz. Sposoby i zakres manipulacji w mediach).

2. Goban-Klas Tomasz, „Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji, Kraków 2011, s. 67-73 ( rozdz. Rwący nurt informacji).

3. Chyliński Marek, Russ-Mohl Stephan, ” Dziennikarstwo”, Warszawa 2007, s. 52-67 ( rozdz. Gatunki informacyjne).

Uwaga: Literatura jest dostępna w naszej bibliotece lub możliwa do pobrania w poniższym linku :

https://drive.google.com/drive/folders/1VRKRVgnFjD5C6ZZLHIXUiboost568fXy?usp=sharing