Regulamin studiów Myślenickiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży

I. Postanowienia ogólne

 1. Projekt „Myślenicki Uniwersytet Dzieci i Młodzieży” realizowany jest w ramach 3. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
 2. Realizatorem projektu „Myślenicki Uniwersytet Dzieci i Młodzieży” (zwanego dalej MUDiM) jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie oraz jej Filia w Myślenicach, zwana dalej Organizatorem.

II. Cele i zadania Myślenickiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży

 1. Głównym celem projektu jest stworzenie przestrzeni odkrywania oraz rozwijania talentów dzieci i młodzieży z terenu powiatu myślenickiego, a także zachęcanie ich do twórczego spędzania czasu. 
 2. Zadanie to będzie realizowane głównie poprzez organizację bezpłatnych spotkań i warsztatów z różnych dziedzin nauki, kultury i sportu.
 3. Zajęcia odbywać się będą od października 2019 r. do czerwca 2020 r. w czterech grupach wiekowych: 6-8, 8-10, 10-13 oraz 13-16 lat.
 4. Studentem MUDiM może zostać dziecko, które spełnia warunki rekrutacji podane w V rozdziale niniejszego Regulaminu.

III. Partnerzy Myślenickiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży

 1. Partnerzy MUDiM to osoby, instytucje i firmy, które nawiązały współpracę z Organizatorem w celu lepszej i efektywniejszej realizacji misji Uniwersytetu.
 2. Partnerami MUDiM są:
  1. Kreatywna Kraina Rozwoju,
  2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. J. Kruczka w Myślenicach,
  3. Muzeum Niepodległości w Myślenicach,
  4. Myślenicka Akademia Talentów,
  5. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu,
  6. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Neo Montessori School w Myślenicach,
  7. Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach,
  8. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Myślenicach,
  9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach.

IV. Organizacja działań Myślenickiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży

 1. Komunikacja między Organizatorem a Studentami i ich rodzicami/ opiekunami prawnymi odbywa się poprzez stronę internetową: www.pedagogicznamyslenice.pl, profil Myślenickiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży na Facebooku oraz za pomocą poczty elektronicznej. W pilnych i ważnych kwestiach Organizator może kontaktować się z rodzicami/ opiekunami prawnymi Studentów telefonicznie.
 2. Zajęcia w ramach MUDiM prowadzone są w cyklu rocznym, zwanym rokiem akademickim, podzielonym na dwa semestry.
 3. Nauczanie na MUDiM jest zorganizowane w formie zajęć edukacyjnych, tj. cykli warsztatów i wykładów oraz pojedynczych spotkań.
 4. Zajęcia edukacyjne realizowane są w siedzibach Partnerów, instytucjach kultury oraz salach szkolnych na terenie powiatu myślenickiego.
 5. Harmonogram głównych cykli zajęć oraz informacje o miejscu ich realizacji będą udostępniane na stronie Organizatora oraz na profilu facebookowym MUDiM od września 2019 r.
 6. W szczególnych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca i czasu zajęć oraz osoby prowadzącej zajęcia. Informacja o zmianie zostanie podana drogą mailową i/lub telefoniczną.
 7. Informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych  w ramach MUDiM zamieszczane są na stronie internetowej Organizatora.
 8. Każdy Student otrzymuje indeks MUDiM, który należy przedkładać prowadzącemu podczas zajęć.

V. Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja na MUDiM prowadzona jest w terminie od 9 do 25 września 2019 r.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest dostarczenie do siedziby Organizatora (w godzinach pracy Biblioteki Pedagogicznej) do dn. 25 września 2019 r. do godziny 17:00 następujących dokumentów:
  1. Formularza zgłoszeniowego – pobranego ze strony Organizatora, wydrukowanego i wypełnionego,
  2. Napisanego odręcznie listu motywacyjnego, uzasadniającego chęć uczestniczenia w konkretnych zajęciach organizowanych przez MUDiM.
 3. Warunkiem podjęcia studiów na MUDiM jest:
  I. a/ w przypadku dzieci urodzonych pomiędzy 1.01.2011 r. a 31.12.2013 r.: zgłoszenie dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego poprzez wypełnienie i złożenie w podanych wyżej terminach formularza zgłoszeniowego oraz listu motywacyjnego (napisanego odręcznie przez rodzica/ opiekuna prawnego lub samego Kandydata), b/ w przypadku dzieci urodzonych pomiędzy 1.01.2003 r. a 31.12.2010 r.: złożenie napisanego odręcznie przez Kandydata listu motywacyjnego oraz wypełnionego i podpisanego przez rodziców/ opiekunów prawnych formularza zgłoszeniowego,


II. otrzymanie drogą mailową potwierdzenia przyjęcia na MUDiM ,

III. podpisanie stosownych dokumentów do 1 października 2019 r. (w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej, w godzinach jej pracy).

4. Jeśli w danej grupie wiekowej lub na dany cykl zajęć ilość chętnych dzieci do zapisania jest większa niż ilość wolnych miejsc, decydujące znaczenie będzie miała ilość punktów otrzymanych za tzw. list motywacyjny. W pierwszej kolejności zostaną przyjęci kandydaci z najwyższą liczbą punktów.

5. Kryteria oceny listów motywacyjnych:

 • a/ forma wypowiedzi zgodna z zasadami tworzenia listu motywacyjnego (zamieszczenie danych niezbędnych w strukturze listu motywacyjnego: data, dane nadawcy, adresat, podpis) oraz zrozumiałe sformułowanie prośby (0-3 pkt),
 • b/ komunikatywność wypowiedzi (0-2 pkt),
 • c/ umiejętność argumentowania (wykorzystanie informacji o predyspozycjach i zainteresowaniach kandydata oraz ich spójność z rodzajem zajęć, na jakie pragnie on uczęszczać) (0-8 pkt),
 • d/ poprawność językowa i stylistyczna wypowiedzi (0-4 pkt),
 • e/ zapis (poprawna interpunkcja i ortografia) (0-3 pkt)

6. Oceny listów motywacyjnych dokona pięcioosobowa Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Partnerów MUDiM.

7. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci pozostających pod stałą opieką lekarską oraz opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych podobnych placówek zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi przy zapisie w celu umożliwienia zapewnienia bezpieczeństwa Studentom.

8. Z uwagi na fakt, iż Organizator posiada ograniczone zasoby i możliwości opieki nad Studentami oraz w trosce o bezpieczeństwo i sprawny przebieg zajęć, w przypadku dziecka nie potrafiącego funkcjonować w grupie bez wsparcia nauczyciela wspomagającego Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Kandydata.

9. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka o szczególnych potrzebach zdrowotnych (np. cukrzyca, epilepsja) zobowiązani są poinformować Organizatora o ewentualnych potrzebach zdrowotnych Studenta.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rekrutacji śródrocznej (na II semestr). Informacja o dostępności miejsc zostanie zamieszczona na stronie wraz z zasadami zapisów.

VI. Zasady wyboru zajęć

 1. Kandydaci są zapisywani na dany cykl zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i wiekiem.
 2. Kandydaci w wieku od 6 do 8 lat (urodzeni pomiędzy 1.01.2011 r. a 31.12.2013 r.) mogą wybrać jeden spośród następujących cykli:
  • a/ Sztuki i sztuczki (zajęcia artystyczne)
  • b/ Skarbiec Matematyki (zajęcia matematyczne)
  • c/ Zajęcia przyrodnicze
  • d/ Zostań mistrzem królewskiej gry (zajęcia szachowe)
  • e/ Podróże z książką (zajęcia humanistyczne)
  • f/ Robotyka
  • g/ Poranki uniwersyteckie (cykl różnorodnych zajęć realizowanych w soboty).
 3. Dzieci w wieku od 8 do 10 lat (urodzone pomiędzy 1.01.2009 r. a 31.12.2011 r.) mogą wybrać jeden spośród następujących cykli:
  • a/ Akademia Małych Mistrzów (zajęcia artystyczne)
  • b/ Skarbiec Matematyki (zajęcia matematyczne)
  • c/ Zajęcia przyrodnicze
  • d/ Zostań mistrzem królewskiej gry (zajęcia szachowe)
  • e/ Epokowy zawrót głowy (zajęcia humanistyczne)
  • f/ Robotyka
  • g/ Poranki uniwersyteckie (cykl różnorodnych zajęć realizowanych w soboty).
 4. Kandydaci w wieku od 10 do 13 lat (urodzeni pomiędzy 1.01.2006 r. a 31.12.2009 r.) mogą wybrać jeden spośród następujących cykli:
  • a/ Sztuka ze świata dla Nastolatka (zajęcia artystyczne)
  • b/ Wędrówki po krainie matematyki (zajęcia matematyczne)
  • c/ Moja w tym głowa. Szczwane lisy (zajęcia literackie)
  • d/ Od atomu do fajerwerków (zajęcia chemiczne)
  • e/ Zajęcia szachowe
  • f/ Pasjonaci (zajęcia humanistyczne)
  • g/ Robotyka
 5. Kandydaci w wieku od 13 do 16 lat (urodzeni pomiędzy 1.01.2003 r. a 31.12.2006 r.) mogą wybrać jeden spośród następujących cykli:
  • a/ Sztuka przez duże “W” (zajęcia artystyczne)
  • b/ W krainie papieru (zajęcia z origami i scrapbookingu)
  • c/ Wędrówki po krainie matematyki (zajęcia matematyczne)
  • d/ Historia i kultura Wikingów (zajęcia historyczne)
  • e/ FILMS (filmowe zajęcia anglojęzyczne)
  • f/ Moja w tym głowa. Grube ryby (zajęcia humanistyczne)
  • g/ Warsztaty dziennikarskie
 6. Poszczególne cykle obejmują osiem dziewięćdziesięciominutowych (8×90 minut) lub szesnaście czterdziestopięciominutowych (16×45 minut) spotkań. Informacja o częstotliwości i długości trwania spotkań znajduje się przy opisie danego cyklu.
 7. Istnieje możliwość uczęszczania na więcej niż jeden cykl zajęć – pod warunkiem, że po zakończeniu rekrutacji w poszczególnych grupach pozostaną wolne miejsca.
 8. Lista grup, w których pozostały wolne miejsca, zostanie opublikowana do 2 października 2019 r. O zapisaniu na te dodatkowe zajęcia decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 9. Poza głównym cyklem zajęć, każdy Student Uniwersytetu ma prawo uczestniczyć w spotkaniach specjalnych – z przedstawicielami nauki, kultury i sportu. W przypadku spotkań z ograniczoną ilością miejsc, obowiązywać będą zapisy, a o zakwalifikowaniu się na listę uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. Tematy i terminy spotkań publikowane będą w czasie trwania roku akademickiego na stronie i profilu facebookowym Organizatora.
 10. Dodatkowo Studenci z grup 6-8 lat oraz 8-10 lat (czyli dzieci urodzone pomiędzy 1.01.2009 a 31.12.2013 r.) mogą zapisywać się na zajęcia w ramach tzw. Kuferka rozmaitości. Tematy i terminy spotkań publikowane będą w czasie trwania roku akademickiego na stronie i profilu facebookowym Organizatora. O zakwalifikowaniu się na listę uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 11.  Planowaną nieobecność dziecka na zajęciach należy z wyprzedzeniem zgłaszać prowadzącemu – mailowo lub w formie wiadomości sms.
 12.  W przypadku trzykrotnego nie zgłoszenia planowanej nieobecności Student zostaje skreślony z listy studentów, a na jego miejsce może zostać przyjęty Kandydat z listy rezerwowej.

VII. Zasady obowiązujące na zajęciach

 1. Studenci zobowiązani są do punktualnego przybywania na zajęcia oraz stosowania się do poleceń prowadzących zajęcia, organizatorów i wolontariuszy.
 2. Studenci mają zapewnioną opiekę podczas trwania zajęć i wykładów. Odpowiedzialność prowadzącego zajęcia za opiekę kończy się z chwilą ich zakończenia.
 3. W czasie zajęć Studenci nie mogą samowolnie opuszczać sali.
 4. Po zajęciach Studenci odbierani są przez rodziców/ opiekunów prawnych/ upoważnionych opiekunów z budynku lub innego ustalonego wcześniej miejsca, w którym odbywały się zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za Studentów pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.
 5. Jeżeli rodzice/ opiekunowie prawni wyrażają zgodę na samodzielny powrót do domu przez Studenta, muszą podpisać stosowne oświadczenie. Zgoda ta jest jednoznaczna z przejęciem przez rodzica/opiekuna prawnego całkowitej odpowiedzialności za dziecko z chwilą zakończenia zajęć. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia, mogą być odbierane tylko przez rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby (które osiągnęły wiek co najmniej 10 lat) upoważnione do tego przez rodziców/opiekunów prawnych.
 6. W przypadku niekulturalnego zachowania lub naruszania przez Studenta zasad współżycia społecznego i powszechnie przyjętych norm, prowadzący zajęcia kierują wobec niego ustne upomnienie i/ lub odbywają rozmowę z rodzicami/ opiekunami prawnymi. Gdyby powyższe kroki nie przyniosły efektów, Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Studenta z listy studentów.

VIII.  Odwoływanie zajęć

 1. MUDiM zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 2. Informacja o odwołaniu zajęć będzie przesyłana drogą mailową i/lub poprzez wiadomość sms.
 3. W razie odwołania zajęć Organizator deklaruje możliwość zorganizowania zajęć w późniejszym terminie.

IX. Zaliczenie roku akademickiego

 1. Na zakończenie roku akademickiego Studenci otrzymują świadectwo uczestnictwa w zajęciach MUDiM.
 2. Warunkiem otrzymania świadectwa jest uczestniczenie w przynajmniej 50% zajęć, na które Student został zapisany.

X. Postanowienia końcowe

 1. W szczególnych przypadkach Organizator może dopuścić do uczestnictwa w zajęciach MUDiM osoby, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub nie są Studentami MUDiM. 
 2. Studenci oraz ich rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie informacje dotyczące zajęć, na które uczęszczają Studenci, zamieszczane na stronie internetowej Organizatora i profilu facebookowym Myślenickiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży i stosować się do nich.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Studentów. Ewentualne zmiany ogłaszane będą na stronie Organizatora. W przypadku niezaakceptowania zmienionych postanowień Regulaminu, Studentowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w zajęciach.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.