Deklaracja dostępności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Myślenicach
Wstęp Deklaracji
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Myślenicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pedagogicznamyslenice.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Myślenicach (w skrócie Filia w Myślenicach):

Telefon: +48 12/ 272-05-07
E-mail: filia.myslenice@pbw.edu.pl
Adres korespondencyjny: 32 – 400 Myślenice
ul. Żeromskiego 9

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://www.pedagogicznamyslenice.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Strona internetowa http://www.pedagogicznamyslenice.pl/ jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
możliwość głosowego odczytu strony przy pomocy mowy syntetycznej,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonych pracowników PBW.
Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-28.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Telefon: 12 2720 507
E-mail: filia.myslenice@pbw.edu.pl
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Siedziby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Myślenicach spełnia częściowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

  • Wjazd do budynku – dostosowany – brak progów, odpowiednio szerokie drzwi wejściowe, dostosowane dla poruszających się się na wózku inwalidzkim. Brak schodów przy wejściu do budynku.
  • Wewnątrz budynku – zrobiony podjazd dla niepełnosprawnych z barierką, rampa posiada naklejone antypoślizgowe taśmy, bezproblemowy wjazd dla wózków inwalidzkich do wypożyczalni, czytelni, oraz sali dydaktycznej (brak progów). Wszystkie
    pomieszczenia przeznaczone dla czytelników mieszczą się na parterze.
  • Toaleta na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – odpowiednia wielkość dla wózków inwalidzkich, barierka przy toalecie.
  • Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.


W zakresie dostępności parkingu:

brak ogólnodostępnego parkingu – możliwość zaparkowania na chodniku przed budynkiem.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności w tekście łatwym do czytania, Filia w Myślenicach nie posiada tłumacza języka migowego.