Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą w Myślenicach

§ 1 Przepisy ogólne

1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie z siedzibą w Myślenicach, zwanej dalej „Biblioteką” określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) Bibliotece – rozumie się przez to PBW w Krakowie Filię w Myślenicach

b) zbiorach/materiałach bibliotecznych – należy przez to rozumieć książki, czasopisma, zbiory multimedialne, zbiory specjalne

c) czytelniku – należy rozumieć przez to osobę, która jest zapisana do Biblioteki i zaakceptowała jej regulamin

§ 2 Zasady korzystania ze zbiorów

1. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z zastrzeżeniem usług opisanych w § 10.

2. Biblioteka jest czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 10.00 do 17.00 , w środy od 9.00 do 14.45 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od 9.00 do 14.00

W niedziele i święta Biblioteka jest nieczynna.

3. Zbiory Biblioteki udostępniane są :

 1. prezencyjnie tzn. na miejscu w Czytelni
 2. na zewnątrz w Wypożyczalni (książki, zbiory audiowizualne)
 3. w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych

4. Prawo do korzystania z wypożyczeń materiałów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu uzyskuje Czytelnik poprzez zapisanie się w Wypożyczalni.

5. Przy zapisie w Wypożyczalni należy przedłożyć:

a) nauczyciele: dowód osobisty i potwierdzenie zatrudnienia;

b) nauczyciele studiujący: dowód osobisty oraz potwierdzenie zatrudnienia i studiowania

c) studenci i słuchacze szkół pomaturalnych: dowód osobisty i indeks lub legitymację studencką;

d) niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych: legitymację szkolną (wymagana obecność rodzica lub prawnego opiekuna z dowodem tożsamości)

e) pozostałe osoby pełnoletnie: dowód osobisty lub paszport.

6. Administratorem danych osobowych Czytelników jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39 (zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r).
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań bibliotecznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami danych osobowych będą firmy windykacyjne oraz firmy wspierające obsługę informatyczną.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat licząc od daty ostatniej aktywności podjętej w Bibliotece i pod warunkiem, że zostały uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki.
Czytelnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98

w. 16 lub adresem email: ochronadanych@pbw.edu.pl

7. Czytelnik w chwili zapisywania się do Biblioteki podpisuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

8. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu, nazwiska, a w przypadku nauczycieli, uczniów i studentów miejsca pracy lub nauki.

9. Czytelnik otrzymuje imienną kartę biblioteczną uprawniającą do wypożyczeń materiałów bibliotecznych. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować nieupoważnionej osobie.

10. Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece,
w przeciwnym wypadku właściciel ponosi konsekwencje wynikające
z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Czytelnik otrzymuje duplikat karty niezwłocznie.

11. Biblioteka nie ma obowiązku powiadamiania czytelnika o upływającym terminie zwrotu. Czytelnik zobowiązany jest do kontrolowania stanu swego konta bibliotecznego i zwracania materiałów w terminie.

12. Niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje:

a) zablokowanie konta czytelnika skutkujące zawieszeniem prawa do wypożyczeń i prolongat do chwili uregulowania zaległości wobec Biblioteki;

b) pobranie opłaty za każdy tydzień po terminie zwrotu. Wysokość opłat regulowana jest odrębnym zarządzeniem Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Termin zwrotu wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki jest automatycznie przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.

13. Dopuszcza się zamianę kary pieniężnej za przetrzymanie materiałów bibliotecznych na zakup książki wskazanej przez bibliotekarza

14. W wyjątkowych przypadkach, gdy czytelnik wykaże, że brak zwrotu materiałów bibliotecznych w terminie było wynikiem niezawinionej i niezależnej od niego sytuacji albo gdy wymaga tego interes społeczny, Dyrektor Biblioteki może podjąć decyzję o nienaliczeniu opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych, o których mowa w ust. 14 lit. b, albo o naliczeniu opłaty
w niepełnej wysokości lub przyjęciu ekwiwalentu od czytelnia. Decyzję podejmuje się po przeprowadzeniu postępowania w oparciu o Procedurę nienaliczania lub zmniejszania opłat pieniężnych za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.

§ 3 Zasady korzystania z Wypożyczalni

1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 4 tytuły książek, a nauczyciel studiujący raz studenci więcej niż jednego kierunku 8 tytułów książek . Każdy czytelnik, dodatkowo, może wypożyczyć 4 tytuły materiałów audiowizualnych.

2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 4 tygodni, nauczycielom studiującym na okres 8 tygodni. W szczególnych przypadkach Biblioteka zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu wypożyczenia do 10 dni bez możliwości prolongaty

3. Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongaty dokonuje się przed upływem terminu zwrotu, nie wcześniej jednak niż 3 dni przed wyznaczoną datą zwrotu.

4. Aktualnie wypożyczone materiały biblioteczne można rezerwować. Odbiór zamówionych pozycji musi nastąpić w ciągu 10 dni od daty ich zwrotu przez poprzedniego czytelnika

5. Nie wypożycza się na zewnątrz:

 1. książek wydanych przed 1945 r.
 2. druków stanowiących rzadkość bibliofilską i innych cennych materiałów

c) książek i czasopism należących do zbiorów Czytelni

6. Czytelnik jest zobowiązany zabezpieczyć materiały biblioteczne przed wszelkimi uszkodzeniami, zniszczeniem lub zgubieniem.

7.Czytelnik odpowiada za każdą szkodę wynikłą ze zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych materiałów bibliotecznych

8. Czytelnik i bibliotekarz są zobowiązani zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i przy zwrocie. Uszkodzenia powinny być odnotowane.

§ 4 Zasady korzystania z Czytelni

1. Czytelnik korzystający z Czytelni zobowiązany jest do:

a) wpisania się do zeszytu odwiedzin

b) pozostawienia u dyżurującego bibliotekarza aktualnej karty bibliotecznej

2. W uzasadnionych przypadkach dyżurny bibliotekarz może zezwolić na korzystanie z Czytelni za okazaniem innego aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

3. Wnoszone do Czytelni materiały własne należy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.

4. Nie dopuszcza się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza Czytelnię bez zgody dyżurującego bibliotekarza.

5. Materiały biblioteczne do korzystania z Czytelni podaje i odbiera wyłącznie bibliotekarz.

6. Liczbę jednorazowo udostępnionych prezencyjnie materiałów ustala bibliotekarz.

7. Biblioteka zastrzega sobie prawo dzielenia zamówień na książki i czasopisma wydawane do Czytelni na części i realizację partiami, jeżeli liczba zamówień przekracza jednorazowo 5 woluminów.

§ 5 Usługi informacyjno-bibliograficzne

 1. Biblioteka świadczy usługi informacyjno-bibliograficzne.
 2. Prawo do uzyskania informacji o charakterze bibliotecznym, bibliograficznym i rzeczowym oraz do pomocy przy poszukiwaniu literatury przysługuje każdemu Czytelnikowi.
 3. Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 4. Biblioteka sporządza pisemne tematyczne zestawienia bibliograficzne na zamówienia nauczycieli, szkół i instytucji oświatowych.

§ 6 Wypożyczenia międzybiblioteczne

1. Każdy czytelnik może zamówić za pośrednictwem Biblioteki sprowadzenie potrzebnych materiałów bibliotecznych, których nie ma w zbiorach Biblioteki i w innych bibliotekach myślenickich.

2.Biblioteka sprowadza materiały biblioteczne dostępne na terenie Polski.

3. Biblioteka sprowadza materiały na koszt czytelnika. Przy składaniu zamówienia należy wypełnić deklarację dotyczącą pokrycia przez osobę zamawiającą kosztów związanych ze sprowadzeniem materiałów.

4.Okres korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca.

5.Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się prezencyjnie.

6. Czytelnik, który dopuści się uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych uzyskanych drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszelkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

§ 7 Zasady korzystania z komputerów

 1. Biblioteka umożliwia bezpłatny dostęp do Internetu za pomocą sprzętu informatycznego.
 2. Ogólnodostępny sprzęt informatyczny Biblioteki służy zaspokajaniu informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych potrzeb Czytelników.
 3. Czytelnik korzysta ze sprzętu informatycznego na własną odpowiedzialność włączając w to odpowiedzialność karną.
 4. Korzystając ze sprzętu z dostępem do Internetu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności Czytelnik nie może:
  a) tworzyć, wyszukiwać oraz prezentować materiałów o treści obscenicznej bądź obrażającej uczucia innych
  b)naruszać praw autorskich i licencyjnych
  c) wysyłać spamu, podejmować próby obejścia zabezpieczeń technicznych, próby nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używać fałszywego adresu IP, wysyłać wirusów do komputerów lub używać innego niebezpiecznego oprogramowania
 5. Wyniki poszukiwań w Internecie Użytkownik może zapisać na własne nośniki elektroniczne lub odpłatnie wydrukować.
 6. Pliki dźwiękowe mogą być odsłuchiwane wyłącznie przez podłączone do urządzenia słuchawki (udostępnia je dyżurujący bibliotekarz).
 7. Nie dopuszcza się instalowania jakichkolwiek programów, aplikacji i dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania bez zgody dyżurnego bibliotekarza.
 8. Czytelnik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i oprogramowania w momencie ich zauważenia.
 9. Czytelnik korzystający ze sprzętu informatycznego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane i mogą zostać utracone, jeżeli Czytelnik nie zapisze ich na własnym nośniku lub internetowym koncie zewnętrznym przed ukończeniem sesji.
 10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych po zakończeniu pracy na urządzeniach należących do Biblioteki oraz za ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu.
 11. Bibliotekarz dyżurujący ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych przez Czytelnika prac na sprzęcie informatycznym.
 12. Bibliotekarz może odmówić Czytelnikowi dostępu do sprzętu informatycznego jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane , nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

§ 8 Działalność edukacyjna i kulturalna

1. Biblioteka organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie zwane dalej imprezami.

2.Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.

3.Nauczyciele organizujący grupę lekcyjną są zobowiązani do ustalania terminu lekcji telefonicznie lub osobiście najpóźniej na trzy dni przed przyjściem z grupą do Biblioteki.

4.Dane osobowe podane przez uczestnika imprezy (imię i nazwisko, adres e-mail) podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane przez Bibliotekę wyłącznie w celach komunikacji pomiędzy Biblioteką a Uczestnikiem.

5.Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promujących Bibliotekę.

6.Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

7.Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Biblioteki i wykładowcy.

8.Warunkiem udziału osób pełnoletnich w bezpłatnych imprezach o charakterze szkoleniowym jest zapisanie się do Biblioteki.

§ 9 Zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów.

1. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany :

 1. odkupić identyczny egzemplarz, lub
 2. dokonać naprawy w zakładzie introligatorskim
 3. dostarczyć inny egzemplarz wskazany przez Bibliotekę znajdujący się w sprzedaży i przez Bibliotekę poszukiwany, lub
 4. zapłacić odszkodowanie za zagubiony albo zniszczony egzemplarz materiałów bibliotecznych w wysokości do dziesięciokrotnej jego rzeczywistej wartości.

2. Rzeczywistą wartość danej jednostki materiałów bibliotecznych określa Komisja ds. Wyceny Zbiorów na podstawie obowiązującej Instrukcji Wyceny materiałów bibliotecznych, w terminie do tygodnia.

3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Czytelników niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 10 Usługi reprograficzne

1. Czytelnik ma prawo do reprodukowania materiałów bibliotecznych w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek własny.

2. Zbiory Biblioteki mogą być reprodukowane poprzez:

a) skanowanie

b) kserowanie (firma zewnętrzna)

c) kopiowanie danych z nośnika na nośnik

d) fotografowanie sprzętem czytelnika

3. Zbiory o szczególnej wartości historycznej mogą zostać dopuszczone do kopiowania wyłącznie za zgodą Dyrektora Biblioteki.

4. Bibliotekarz dyżurny ma prawo odmowy kserowania materiałów bibliotecznych ze względu na ich stan techniczny.

5. Istnieje możliwość złożenia zamówienia na bezpłatne skany dla czytelników zapisanych do Biblioteki.

6 Realizacja zamówień na skany w Bibliotece odbywa się w następujący sposób:

a) dla czytelników zapisanych do Biblioteki: po złożeniu zamówienia osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej (na adres filia.myslenice@pbw.edu.pl) i podaniu numeru karty Czytelnika – do 10 skanów, w miarę możliwości, na bieżąco

b) zamówienia złożone na dwie godziny przed zamknięciem Biblioteki realizowane będą w miarę możliwości na bieżąco. Realizacja zamówień złożonych po tym terminie może nastąpić w kolejnym dniu roboczym – w zależności od ilości zamówień.

7. W przypadku zamówienia więcej niż 10 skanów termin realizacji usługi może być ustalany indywidualnie.

.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są do zachowania ciszy i wyłączenia telefonów komórkowych w Czytelni i Wypożyczalni.

2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania

wszelkich napojów alkoholowych i zażywania środków odurzających. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź zachowującego się agresywnie.

3. W przypadku wystąpienia konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki.

4. Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki stanowiącym załącznik do Regulaminu:

a) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

b) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych;

c) za wydanie duplikatu zagubionej karty bibliotecznej

5. Ceny usług świadczonych przez firmy zewnętrzne ustalane są przez te podmioty.

6. Wszelkie spory pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem, dotyczące opłat pobieranych przez Bibliotekę, mogą zostać oddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lub sądu właściwego dla siedziby Biblioteki

7. Życzenia, skargi i wnioski Czytelnik może wpisywać do zeszytu skarg i wniosków, który znajduje się w wypożyczalni. Skargi i wnioski są rozpatrywane przez Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.

8. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

9. Naruszenie przez Czytelnika zasad postępowania określonych niniejszym Regulaminem stanowi podstawę do wyciągnięcia sankcji wobec osoby nieprzestrzegającej Regulaminu.

10. Przewiduje się następujące sankcje wobec osób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, niezależnie od roszczeń Biblioteki o naprawienie szkody wyrządzonej wskutek zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych:

 1. czasowe pozbawienie praw Czytelnika
 2. trwałe pozbawienie praw czytelnika

11. Decyzje o zastosowaniu sankcji, o których mowa w pkt 7 podejmuje Kierownik Filii w porozumieniu z Dyrekcją Biblioteki.

12. Od decyzji okresowego lub trwałego pozbawienia praw Czytelnika przysługuje prawo odwołania w trybie określonym kodeksem postępowania administracyjnego do jednostki nadrzędnej, w ramach której działa Filia to jest do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie a dalszej kolejności do Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

13. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

14. O zmianach w Regulaminie decyduje zespół kierowniczy PBW

w Krakowie.

15. Traci moc Regulamin z 1 maja 2018 r.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018.