czarna tablica z kolorowymi napisami. Przed tablicą stoi kobieta w goglach do oglądania rzeczywistości wirtualnej

UWAGA! Zakaz udostępniania zbiorów przez biblioteki, wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r, nie zmienia zasad naszego konkursu. Jego przeprowadzenie w bezpiecznej formule nie stoi w sprzeczności z przepisami Rozporządzenia. Zatem, KONKURS TRWA i w dalszym ciągu zapraszamy do udziału w nim!

Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach zaprasza serdecznie uczniów klas VII i VIII do udziału w XVI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu pt. „Zagubieni w cyberprzestrzeni”

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o środkach komunikacji masowej, nabycie umiejętności selektywnego korzystania z treści dostępnych w Internecie oraz wzbogacenie kompetencji w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w świecie realnym i wirtualnym. Pragniemy zwrócić się do nauczycieli bibliotekarzy, polonistów oraz nauczycieli innych przedmiotów o zachęcenie młodzieży, aby zmierzyli się z tą tematyką.

Poniżej regulamin konkursu.

Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach

we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach

zaprasza do udziału

w XVI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu

Zagubieni w cyberprzestrzeni”

Regulamin konkursu:

l. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu powiatu myślenickiego.

2. Z uwagi na bezpieczeństwo w okresie pandemii, tegoroczna edycja konkursu składa się tylko z jednego etapu. Uczniowie, w oparciu o własne przemyślenia i literaturę załączoną do regulaminu tworzą pracę pisemną w dowolnej formie pod tytułem:

Ja rzeczywiste i ja wirtualne.

Moja obecność w przestrzeni realnej i cyfrowej.

Przy ocenianiu prac brane będą pod uwagę zarówno własne przemyślenia autora pracy, jak i wykorzystanie treści zawartych w literaturze załączonej do regulaminu. Wypowiedź nie powinna przekraczać dwóch stron formatu A-4.

3. Prace należy składać do dnia 23 listopada 2020 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach ul. Żeromskiego 9.Prace można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

4. Prace powinny być podpisane indywidualnym, wymyślonym hasłem słownym. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną hasłem uczestnika, zawierającą w środku następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, nazwisko opiekuna.

5. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem nie będą oceniane. Prosimy również nie oznaczać prac pieczątką szkoły.

6. Prace oceniane będą przez jury powołane przez Bibliotekę.

7. Literatura do konkursu:

-„Edukacja-relacja-zabawa.Wieloaspektowość Internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” pod red. Agnieszki Wrońskiej i in., Warszawa 2019, s. 79-83

– Wrótniak Joanna, „Poczucie samotności młodzieży w dobie portali społecznościowych”, Problemy opiekuńczo-wychowawcze 2018, nr 8, s. 51-52

-Andrzejewski Adam, ” Lajki i „Followersi” na portalach społecznościowych sposobem na poszukiwanie własnej tożsamości”, Problemy opiekuńczo-wychowawcze 2018, nr 1, s. 21-25

Uwaga: Literatura jest możliwa do pobrania w poniższym linku :

https://drive.google.com/drive/folders/1mQb1zmufLBtpPiahlAd296z6hAg_jHMn?usp=sharing