Zakończyły się prace w ramach „Modernizacji

Prace były prowadzone w dwóch lokalizacjach : w Krakowie al. Marszałka F. Focha 39 Pawilon C oraz w naszej filii. Zadanie w 85 % dofinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej. Budynki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej zostały poddane kompleksowej modernizacji energetycznej.

Cel szczegółowy całego projektu – wzrost komfortu cieplnego, obniżenie kosztów ogrzewania, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery, wzrost efektywności energetycznej.

W ramach projektu przeprowadzono kompleksową modernizację systemu grzewczego, polegającą na wymianie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i zastosowaniu przygrzejnikowych zaworów termostatycznych oraz regulacyjnych, a także dokonano wymiany oświetlenia wraz z zastosowaniem czujników ruchu. Dodatkowo w Budynku naszej Filii wymieniono okna oraz drzwi zewnętrzne, docieplono ściany wewnętrzne oraz strop pod dachem oraz wybudowano nowoczesną kotłownię gazową na poddaszu wraz z przyłączem do budynku.

Umowy realizowane były w ramach 4 OŚ PRIORYTETOWEJ RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Inwestycje regionalne. Typ projektu A „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” zgodnie z Projektem pn. ,,Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” nr RPMP.04.03.03-12-1165/17, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Wartość całkowita inwestycji wyniosła 1 329 767,97 zł zaangażowanie środków UE stanowiło kwotę o wartości 893 414,61 zł.