grafika na niebieskim tle - chłopiec siedzi z laptopem na kolanach

Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach, serdecznie zaprasza do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu „Blogi, vlogi, czaty – oblicza informacji w erze cyfryzacji”.  

Zadaniem tegorocznej edycji konkursu jest popularyzowanie wiedzy o komunikacji i informacji w cyfrowym świecie, nabycie umiejętności świadomego korzystania z treści dostępnych w mediach oraz wzbogacenie kompetencji w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie Internetu . Poniżej Regulamin konkursu. Serdecznie zapraszamy do udziału!

„Blogi, vlogi, czaty – oblicza informacji w erze cyfryzacji”

Cel konkursu:

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu ma na celu propagowanie wiedzy o współczesnych środkach masowego komunikowania. Szczególnym zadaniem tegorocznej edycji konkursu jest popularyzowanie wiedzy o komunikacji i informacji w cyfrowym świecie, nabycie umiejętności świadomego korzystania z treści dostępnych w mediach oraz wzbogacenie kompetencji w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie Internetu.

Regulamin konkursu:

l. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu powiatu myślenickiego.

2. Tegoroczna edycja konkursu składa się tylko z jednego etapu. Uczniowie, w oparciu o własne przemyślenia i literaturę załączoną do regulaminu tworzą pracę pisemną w dowolnej formie pod tytułem:

„Ja jako kreator i odbiorca informacji – czy wierzę we wszystko, co czytam, czy przekazuję innym wszystko, co uważam za ważne”. Rozważ problem w oparciu o podaną literaturę i własne refleksje.”

Przy ocenianiu prac brane będą pod uwagę zarówno własne przemyślenia autora pracy, jak i wykorzystanie treści zawartych w literaturze załączonej do regulaminu. Wypowiedź nie powinna przekraczać dwóch stron formatu A-4.

3. Prace należy składać do dnia 27 listopada 2023 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach ul. Żeromskiego 9.Prace można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

4. Prace powinny być podpisane indywidualnym, wymyślonym hasłem słownym. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną hasłem uczestnika, zawierającą w środku następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, nazwisko opiekuna.

5. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem nie będą oceniane. Prosimy również nie oznaczać prac pieczątką szkoły.

6. Prace oceniane będą przez jury powołane przez Bibliotekę.

7. Literatura do konkursu:

E-gatunkipod red.W. Godzica, Z. Bauera Warszawa 2015, s. 131-143 (rozdz. Cechy charakterystyczne bloga-typologia/e).

„Polszczyzna na co dzień” pod red. M. Bańko, Warszawa 2022, (rozdz.: Blog – s. 317-318; Czat – s. 320-321, Forum internetowe – s. 328)

– Naruszewicz-Duchlińska A., Kultura zachowań językowych w Internecie, Warszawa 2019, s. 159-169 ( rozdz. Kim jesteś i kim możesz być – internetową osobowością czy osobliwością?).

– Rettberg J. W., ” Blogowanie”, Warszawa 2012, s. 115-119 ( rozdz. Obiektywizm, autorytet i wiarygodność).

Uwaga! Literatura dostępna jest w naszej bibliotece. Można również pobrać ją w formie skanów – link do materiałów został zamieszczony w wersjach Regulaminu rozesłanego do szkół. Można otrzymać ten link również po zwróceniu się do nas. Będzie on udostępniany indywidualnie osobom zainteresowanym.