Zapraszamy uczniów klas VII-VIII ze szkół powiatu myślenickiego do udziału w konkursie!

Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach, serdecznie zaprasza do udziału w XVIII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu

Świat Facebooka i Instagrama – rzeczywistość spreparowana?”

Zadaniem tegorocznej edycji konkursu jest popularyzowanie wiedzy o środkach komunikacji masowej, nabycie przez uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z treści dostępnych w mediach (w tym w mediach społecznościowych) oraz wzbogacenie kompetencji w zakresie świadomego funkcjonowania w świecie kreowanym przez media. W załączniku przesyłamy regulamin konkursu. Serdecznie zapraszamy do udziału! Poniżej zamieszczamy Regulamin'

Regulamin konkursu:

l. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu powiatu myślenickiego.

2. Tegoroczna edycja konkursu składa się tylko z jednego etapu. Uczniowie, w oparciu o własne przemyślenia i literaturę załączoną do regulaminu tworzą pracę pisemną w dowolnej formie pod tytułem:

„Świat bez mediów społecznościowych – lepszy, gorszy,

a może po prostu….inny?

Rozważ problem w oparciu o podaną literaturę i własne refleksje.”

Przy ocenianiu prac brane będą pod uwagę zarówno własne przemyślenia autora pracy, jak i wykorzystanie treści zawartych w literaturze załączonej do regulaminu. Wypowiedź nie powinna przekraczać dwóch stron formatu A-4.

3. Prace należy składać do dnia 25 listopada 2022 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach ul. Żeromskiego 9.Prace można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

4. Prace powinny być podpisane indywidualnym, wymyślonym hasłem słownym. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną hasłem uczestnika, zawierającą w środku następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, nazwisko opiekuna.

5. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem nie będą oceniane. Prosimy również nie oznaczać prac pieczątką szkoły.

6. Prace oceniane będą przez jury powołane przez Bibliotekę.

7. Literatura do konkursu dostępna w poniższych linkach:

1. https://www.erainformatyki.pl/zalety-i-wady-portali-spolecznosciowych.html

2. https://psychoterapiacotam.pl/jak-social-media-wplywaja-na-ludzka-psychike/

3. https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/kim/2018_1/kim2018107.pdf

4. https://akademia.nask.pl/publikacje/SM_w_szkole.pdf (Uwaga! Tylko rozdział „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z mediów” s.23-37)