Dwoje dzieci przy stole, przed nimi rozłożone książki, obok na stole globus, a z drugiej strony stos książek.

Jak zostać studentem Myślenickiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży?

I. Przede wszystkim – trzeba wziąć udział w rekrutacji, która odbywa się między 9.09. a 25.09.2019 r. Oznacza to, że w powyższym terminie należy dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach (ul. Żeromskiego 9)* następujące dokumenty:

  1. Formularz zgłoszeniowy – wypełniony przez rodziców lub opiekunów prawnych Kandydata. Formularz będzie dostępny na stronie Biblioteki od 9.09.2019 r.
  2. List motywacyjny – 
    a/ w przypadku dzieci i młodzieży urodzonych  pomiędzy 1.01.2003 r. a 31.12.2010 r. – napisany odręcznie przez Kandydata.
    b/ w przypadku dzieci urodzonych  pomiędzy 1.01.2011 r. a 31.12.2013 r. – napisany odręcznie przez rodzica/ opiekuna prawnego lub przez kandydata.

*Godziny otwarcia Biblioteki : http://www.pedagogicznamyslenice.pl/godziny-otwarcia/

II. Po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej przyjęcie Kandydata w poczet studentów MUDiM, należy podpisać stosowne dokumenty do dn. 1.10.2019 r. (również w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach).

Co powinien zawierać list motywacyjny?

W liście motywacyjnym Kandydaci powinni uzasadnić, dlaczego chcą zostać studentami Myślenickiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży oraz z jakiego powodu chcieliby uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach (np. szachowych, przyrodniczych, matematycznych, humanistycznych itd.). Warto przy tym odwołać się do swoich zainteresowań, talentów, pasji, predyspozycji, ale także marzeń czy planów na przyszłość.

List motywacyjny powinien zostać napisany odręcznie.

Pięcioosobowa komisja rekrutacyjna, oceniając listy, będzie brała pod uwagę:

a/ zamieszczenie danych niezbędnych w strukturze listu motywacyjnego (data, dane nadawcy, adresat, podpis) oraz zrozumiałe sformułowanie prośby,

b/ komunikatywność wypowiedzi,

c/ umiejętność  argumentowania (wykorzystanie informacji o predyspozycjach i zainteresowaniach kandydata oraz ich spójność z rodzajem zajęć, na jakie pragnie on uczęszczać),

d/ poprawność językowa i stylistyczna wypowiedzi,

e/ zapis (poprawna interpunkcja i ortografia).