Od 1 XII do 31 XII 2023 serdecznie zapraszamy do zabawy literackiej
i udziału w świątecznym Konkursie na fraszkę. Nawiązując również do osoby wybitnego fraszkopisa Jana Izydora Sztaudyngera związanego
z naszym miastem rodzinnymi koneksjami i do zeszłorocznego doświadczenia miłej zabawy literackiej z limerykami Państwa autorstwa, zapraszamy do tworzenia fraszek między żurkiem a karpiem, między ubieraniem choinki a przesyłaniem życzeń. Przewidziane nagrody książkowe.

REGULAMIN KONKURSU NA FRASZKĘ O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ

§1.
1.Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Myślenicach.
2. Konkurs organizowany jest w ramach świątecznej akcji na bibliotecznym FB i trwa od 1 XII do 31 XII 2023 r.
3. Nadrzędnym celem konkursu jest propagowanie kultury literackiej, twórczości artystycznej, czytelnictwa oraz edukacyjnej roli Biblioteki Pedagogicznej w lokalnym środowisku (a nade wszystko miła, świąteczna zabawa!).

§2.
1. Konkurs jest otwarty – udział może wziąć każda, pełnoletnia osoba.
2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie fraszki o tematyce świątecznej.
3. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fraszki napisane w języku polskim.
4. Prace konkursowe należy przysłać do 31XII 2023 r. do organizatora na adres elektroniczny: filia.myslenice@pbw.edu.pl wraz ze zgodą Autora na publikację tekstu do celów konkursu na stronie Biblioteki w mediach społecznościowych oraz w prasie lokalnej. Teksty można również dostarczyć osobiście lub listownie do siedziby Biblioteki: Myślenice, ul. Żeromskiego 9.
5. Powołane przez organizatora jury wyłoni zwycięzców (I, II, III miejsce).
6. O wynikach konkursu i dacie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie biblioteki oraz na bibliotecznym profilu Facebook.
7. Uczestnik konkursu wysyłając swój utwór literacki oświadcza, iż akceptuje Regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w nim. Zaświadcza również, że jest twórcą zgłoszonego na konkurs utworu literackiego i przysługują mu niczym nieograniczone prawa osobiste i majątkowe do utworu.

§3.
1. Uczestnik konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału w konkursie jednocześnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do utworów literackich zgłoszonych w ramach konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do konkursu polach eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – techniką cyfrową;
b) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
c) wyraża zgodę na używanie swojego imienia i nazwiska w działaniach promocyjnych i informacyjnych Organizatora związanych z Konkursem na fraszkę o tematyce świątecznej.

§4.
1. Uczestnicy, którzy naruszą Regulamin konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe zostaną wykluczeni z konkursu.
2. Regulamin przewiduje nagrody książkowe dla Zwycięzców (miejsca 1-3).